Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1  UAB Finansinių sprendimų agentūra valdoma internetinė parduotuvė www.fsa.lt ( Toliau “Bendrovė”) gerbdama savo lankytojų ir pirkėjų ( Toliau “Klientai” ) teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų duomenų apsaugą, bei jų kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat užsisakydami Bendrovės siūlomas prekes, bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai pirkdami prekę ir pateikę savo asmens duomenis, paspaudžia varnelę “Sutinku su Privatumo politika”. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

1.4 Tvarkydami Jūsų duomenis, mes laikomės nuo 2018.05.25 įsigaliojusio Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento ( BDAR ) , bei kitais su duomeų apsauga susijusiais įstatymais ir nurodymais, suteiktomis teisėmis ir įsipareigojimais.

2. SVARBIAUSIOS SĄVOKOS.

2.1 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį ir/arba juridinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis ir/arba juridinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2 Duomenų subjektas – fizinis ir/arba juridinis asmuo – Bendrovės klientas, kurio asmens duomenys yra renkami Duomenų valdytojo.

2.3 Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4 Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5 Duomenų tvarkytojas – fizinis ir/arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6  Duomenų valdytojas – UAB Finansinių sprendimų agentūra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 304225150.

2.7 Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. KOKIE JŪSŲ ASMENS DUOMENYS YRA RENKAMI?

3.1. Duomenų valdytojas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate registruodamiesi ir/ar užsisakydami prekes svetainėje. Duomenys ( vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, tel. numeris ) renkami tik su tinkamu užsakymų, sąskaitų išrašymo ir pardavimų analizės įgyvendinimu.

3.2. 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi, Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) iki kol Klientas el.paštu info@fsa.lt arba tel. numeriu +370 612 02444 , nepareikalaus juos panaikinti.

3.3 Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3.4. 3.3. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės, paslaugų teikimo metu ir priklausomai nuo duomenų, neapibrėžtą laikotarpį iki Jūsų reikalavimo duomenis panaikinti.

4. KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Bendrovės klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. KAIP TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu. Taip pat, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais, bei teisėtais tikslais. Garantuojame , kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

6. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@fsa.lt telefono nr. +370 612 02444 siunčiant paštu, adresu Adresas: Švitrigailos g. 11B Vilnius), bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę

6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.

6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys.

6.1.3. reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis.

6.1.4. Jūs taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui.

6.1.5. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

7. KAIP TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS?

7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu, SMS žinutėmis ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.
7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.Atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų galite el.paštu info@fsa.lt, telefono nr. +370 612 02444 arba paštu Adresas: Švitrigailos g. 11B Vilnius

8. KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

8.4. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

8.5. Jūsų asmens duomenys, teikiami el.parduotuvei paslaugas teikiančioms siuntų pristatymo tarnyboms, tik siuntų pristatymo tikslais.